CZĘŚCI AUDI / VW tel. 71 333 55 22
CZĘŚCI OPEL tel. 71 792 46 29
CZĘŚCI MERCEDES / FORD / BMW tel. 71 367 5000

Zawartość koszyka

Wyszukiwarka

Kontakt
AUDI / VW tel. 71 333 55 22
OPEL tel. 71 792 46 29
MERCEDES / FORD / BMW tel. 71 367 5000

Email motoshop@auto-plus.pl

  Zadaj pytanie on-line
  Ask a question online
Wysyłka
Rodzaj cena
Rodzaj cena
Rodzaj cena
Rodzaj cena
Prawo Konsumenta do odstąpienia od umowy
Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą umowę może od niej odstąpić bez podania przyczyny w terminie 14 dni, liczonych od doręczenia towaru kupującemu, który jest konsumentem lub doręczenia towaru osobie, przez niego wskazanej.
Jeżeli rzeczy dostarczane są partiami, termin 14 dni liczony jest od dnia doręczenia ostatniej rzeczy, jej części lub partii towaru.
Jeżeli rzeczy dostarczane są regularnie, termin 14 dni liczony jest od dnia doręczenia pierwszej z rzeczy.
W przypadkach innych, aniżeli opisane w ust. 1, 2 i 3 powyżej, termin 14 dni jest liczony od dnia zawarcia umowy.
Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Zaleca się wysłanie oświadczenia listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Wzór oświadczenia o odstąpieniu stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.
Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedawcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
Zwracany towar należy odesłać razem z otrzymaną wraz z nim fakturą lub rachunkiem. Konsumenta nie obciążają koszty przesyłki.
Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy.
6. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument. Sprzedawca może dokonać płatności w inny sposób, jeżeli konsument wyrazi na to zgodę.
7. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponuje, że sam odbierze rzecz od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
8. Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
9. Prawo odstąpienia, o którym mowa w § 8 nie przysługuje Przedsiębiorcom, za wyjątkiem osób fizycznych, będących przedsiębiorcami, którzy dokonali zakupu bez związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.

motoShop wersja 2.20.251 ©2004-2018 NIKO